DECOPI

DecOpI

Declaració d'Operacions Intracomunitàries

  •  Tractament i presentació del Model 349.

  •  Nombre màxim de Declarats per Declaració: Il·limitat.

  •  Permet la presentació trimestral i anual (tenint en compte certs paràmetres).

  •  Impressió dels Fulls Resum per Presentacions Col·lectives indicant les dades del Presentador i dels Declarants.

  •  Permet l'Impressió d'un Esborrany de la declaració presentada.

  •  Importació de dades dels programes ContAG o RedAG corresponents a l'Àrea de Gestió de AGsoftware.