DECOPER

DecOper

Declaració d'Operacions

  •  Tractament i presentació del Model 347.

  •  Nombre màxim de Declarats per Declaració: Il·limitat.

  •  Possibilitat d'indicar Arrendaments de Locals de Negoci per cada un dels declarats inidicats en cada Declaració.

  •  Impressió dels Fulls Resum per Presentacions Col·lectives indicant les dades del Presentador i dels Declarants.

  •  Impressió dels Fulls Resum, Interiors i Annex en Paper Blanc i Internet.

  •  Permet la presentació de Declaracions Complementàries en Paper Blanc i Internet.

  •  Importació de dades dels programes ContAG o RedAG corresponents a l'Àrea de Gestió de AGsoftware.