RETAR

RetAr

Retencions Arrendaments

  •  Tractament i presentació dels models: Model 115/180, Certificat de Retencions i Ingressos a Compte de l'IRPF Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans.

  •  Nombre màxim d'Arrendaments per a empreses: Il·limitat.

  •  Nombre màxim de Rebuts/Factures per arrendador: Il·limitat.

  •  Impressió Multiempresa del full de declaració d'ingressos (Model 115).

  •  Impressió Multiempresa dels Fulls Interiors (Model 180).

  •  Impressió Multiempresa i Multiarrendador del Certificat de Retencions.