SOCIEDAD

Sociedad

Impost de Societats

 •  Tractament i presentació dels models 200, 202 i 232.

 •  Gestió i control de les correccions al resultat comptable.

 •  Càlcul, gestió i control de les Reserves de Capitalització i Anivellament.

 •  Càlcul de l'Assentament: Precalcula la despesa i el deute abans de la finalització de l'exercici, generant de forma automàtica l'assentament comptable de l'Impost de Societats, diferenciant l'impost corrent i l'impost diferit, i traspassant tota la informació al Model 200.

 •  Model 200:
 •  A partir de l'apartat Saldos Comptables, complimenta integrament el balanç, Pèrdues i Guanys, i ECPN per als tres models: Pimes, Abreviat i Normal.
 •  Traspassa les dades fiscals del model 200 de l'exercici anterior que son necessaris per a la complimentació del Model 200 de l'exercici actual.
 •  Incorporació de les dades dels apartats Control de Correccions, Control de Reserves i Càlcul de l'Assentament.
 •  Calcula els límits per a la compensació de BIN; per a les deduccions y bonificacions aplicables a l'exercici.

 •  Validació de les dades dels models abans de la presentació a la AEAT.

 •  Permet la impressió d'un esborrany de la declaració presentada.