ACTAS

Actas

Actes

  •  Adaptat a la Llei de societats de capital, serveix per preparar i confeccionar el Llibre d'Actes de les Societats Mercantils.

  •  A partir dels models base subministrats pel programa, es poden redactar i transcriure els acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils (Junta General i Consell d'Administració), i d'aquesta manera anar omplint el Llibre d'Actes de cada societat.

  •  Els textos estan agrupats en una sèrie de blocs temàtics, dins dels quals es recullen de manera diferenciada models per Juntes Convocades i Juntes Universals, així com per a Societats Anònimes i Societats de Responsabilitat Limitada.

  •  El programa inclou a més una sèrie de documents molt útils per a les societats mercantils: Escriptura de Constitució; Certificacions Comptes Anuals i Estatuts.