CUENTAS

Cuentas

Comptes Anuals

  •  Mòdul que permet formular i generar el dipòsit dels comptes anuals segons els models oficials del Registre Mercantil.

  •  Possibilitat d'utilitzar qualsevol dels tres models vigents: Pimes, Abreujada y Normal (mòdul opcional).

  •  Mòduls opcionals per a Comptes Anuals Consolidades i Cooperatives.

  •  Complimentació automàtica del Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i l'ECPN a partir de los saldos contables.

  •  El programa incorpora 3 models de Memòria: Pimes, Abreujada i Normal. Aquests models inclouen dades qualitatives mitjançant texts i dades quantitatives de complimentació automàtica a partir de l'informació recollida als quadres de memòria.

  •  Exportació automàtica del depòsit al programa D2 del Registre Mercantil que possibilita enllaçar directament amb la pàgina web de "Registradores" per a la presentació telemàtica del depòsit.

  •  Inclou tots els models de Certificació de l'Acta en funció del tipus de comptes (Pimes, Abreujada i Normals) i de la opció de presentació (paper, depòsit digital o telemàtica).

  •  Actualizació anual a la normativa vigent i al D2 de l'exercici.