DECOSS

IVA

Declaracions d'Operaciones en Finestreta Única o One - Stop Shop (OSS)

  •  Tractament i presentació del model 369 (model que permet simplificar les obligacions formals en matèria d'IVA, ingressant l'IVA en un solo estat per a totes les vendes o prestacions de serveis digitals a particulars).

  •  Gestió i control d'operacions per a la Declaració dels nous règims especials de finestreta única aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors.

  •  Permet presentar les tres modalitats de finestreta Única: Règim exterior de la Unió, Règim de la Unió i Règim d'Importació.

  •  Nombre màxim d'Operacions i Correccions per declaració: Il·limitat.

  •  Permet la impressió d'un esborrany de la declaració presentada.